The Ridge Shopping Center

San Antonio, TX

Type: Retail
Size: 68,200 square feet