The Ridge East

San Antonio, TX

Type: Land
Size: 13.95 acres